fbpx

Algemene voorwaarden

Voordat u gebruik kunt maken van de diensten van Voeding&Dieet.com is het van belang om de Algemene Voorwaarden en Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) zorgvuldig door te lezen en te ondertekenen. Stuur deze formulieren toe voordat uw eerste consult wordt afgenomen. Zonder deze ondertekende Algemene Voorwaarden en AVG kan de behandeling helaas niet van start gaan.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Voeding&Dieet.com; vertegenwoordigd door Patrick Vanschoonlandt als voedingsadviseur.
Cliënt; degene aan wie door de voedingsadviseur advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Voedingsadviseur en Cliënt.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

De voedingsadviseur geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of op een vooraf met de client overeengekomen locatie. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld. De cliënt is verplicht de voedingsadviseur op de hoogte te stellen van behandel locatie/adres. Indien de behandel locatie/adres van de cliënt zal wijzigen tijdens de behandelperiode, is de cliënt verplicht dit tijdig telefonisch, schriftelijk (per email of post) of voicemail door te geven aan de voedingsadviseur. Indien de voedingsadviseur niet tijdig op de hoogte is gesteld door de cliënt van wijzigen betreffende de behandel locatie, is de voedingsadviseur genoodzaakt de kosten van het consult 100% in rekening te brengen (per factuur, per post of digitaal (email)) in verband met reistijd, ingeroosterde tijd, etc.

ARTIKEL 3 VERHINDERING

Verhindering Kennismaking
Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend, op voorwaarde dat de client max. 24 uur alvorens de afspraak afmeld of aanwezig is op de gemaakte afspraak. Tijdens de kennismaking worden nog geen inhoudelijke voedings- & coaching adviezen gegeven.
De kennismaking dient ter informatie over de behandelmogelijkheden, kosten, vergoeding navraag en kennismaken tussen de client en de behandelende voedingsadviseur. Bij afmelding binnen 24h voor de kennismaking of afwezig zijn (no show), wordt er 25 euro in rekening gebracht. Er kan dan wel opnieuw een gratis/vrijblijvende kennismaking worden ingepland – kosteloos afmelden kan max. 24h alvorens een gemaakte afspraak.

Verhindering intake & vervolgconsulten
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de voedingsadviseur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Annuleringen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak worden 100% in rekening gebracht, met betrekking tot gereserveerde tijd en praktijkruimte. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt (i.v.m. doorlopende kosten, tijdsreservering e.a.). Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon (tevens per sms of Whatsapp mogelijk), eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend, mits maximaal 24 uur alvorens het ingeplande consult.

Afspraak afzeggen
Indien u niet bij een gemaakte afspraak aanwezig kunt zijn, belt, sms’t, Whatsappt, of e-mailt u de voedingsadviseur dan alstublieft zo spoedig mogelijk. Wanneer u een consult korter dan 24 uur van tevoren afzegt, kunt u de voedingsadviseur bellen/sms-en/Whatsappen op: 0494450201 (Gelieve de voicemail in te spreken bij geen gehoor).

Door het bevestigen van een gemaakte afspraak (per email, sms, whatsapp (telefonisch)) door de voedingsadviseur, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Voeding&Dieet.com praktijk. De voedingsadviseur is bevoegd een factuur op te stellen m.b.t. een ‘no show’ of afmelding binnen 24uur. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak of ‘no show’ kan er geen beroep worden gedaan op herroepingsrecht.

Bij last-minute afzeggingen (24 uur of minder dan 24 uur voor het consult/de afspraak) worden de kosten 100% doorberekend aan de cliënt. Indien u een intakegesprek binnen 24 uur annuleert, ontvangt u hiervoor een factuur voor de ingeplande consulttijd + administratief voorwerk (contacttijd + dossier aanmaak). De kosten bedragen hiervoor 25 euro. Indien er geen intakeformulier is toegestuurd of administratief voor/nawerk (denk aan o.a. mail- & sms contact) is uitgebleven, dan kan de voedingsadviseur beslissen om 15 euro in rekening te brengen. De voedingsadviseur besluit de uiteindelijke kosten die worden gefactureerd, sterk afhankelijk van de al voldane werkzaamheden voor de desbetreffende client. Hiervoor krijgt u een factuur per post of digitaal (per email) toegestuurd of worden kosten doorberekend bij het opvolgende consult. Gelieve de factuur binnen 7 dagen te voldoen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten)*. Eventuele gemaakte kosten kunnen tevens per pin of in contanten te worden voldaan aan de coach tijdens een vervolgconsult vallend binnen het betaaltermijn van 7 dagen. Consulten worden berekend vanaf de tijd die is ingeroosterd (afgesproken), onafhankelijk van de tijd dat u arriveert. Indien u te laat bent is het niet mogelijk extra tijd te nemen voor uitloop van het consult, wegens behandeling van cliënten die na u staan ingeroosterd in de agenda.

*Indien de factuur niet binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) met ingang van de factuurdatum wordt voldaan, ontvangt u een herinneringsfactuur waarbij 20 euro administratiekosten wordt gerekend. Word deze herinneringsfactuur niet binnen 7 dagen voldaan, dan ontvangt u een aanmaningsbrief.
U heeft 15 dagen de tijd voordat een incassobureau de facturatie zal overnemen. Incasso kosten/gerechtelijke kosten zijn voor de client.

U ontvangt dus in totaal drie herinneringen voordat de facturatie wordt overgenomen door een incassobureau:
1. Een herinnering na 7 dagen vanaf de factuurdatum zonder administratieve kosten.
2. Een herinnering na 7 dagen vanaf de eerste herinnering met administratieve kosten (20 euro).
3. Een aanmaningsbrief met een overzicht van de totale openstaande kosten, incassokosten wanneer de factuur/facturen niet voldaan worden en informatie over de overname van de facturatie door het incassobureau bij uitblijven van betalen.
Verstuurd per post en email.
4. Administratie wordt overgenomen door het incassobureau (incasso kosten doorgerekend aan de client).

Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De voedingsadviseur heeft het recht de overeen gekomen consulten op te schorten indien hij/zij door omstandigheden, welke buiten zijn wil om, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

ARTIKEL 4 TARIEVEN

De gehanteerde tarieven van Voeding&Dieet.com voor voedingsadvies zijn voor telefonische consulten, Skype/Facetime consulten, email consulten en praktijkconsulten hetzelfde. Voor (t)huisconsulten geldt een toeslag. Tijden die zijn afgesproken voor consulten bestaan uit voedingsadvies, administratietijd, stencils en voorbereiding van de consulten door de voedingsadviseur. Consulten worden afgerond in hele kwartieren. Tarieven kunt u vinden op deze website (voedingendieet.com) onder Tarieven.

Indien u niet aanwezig bent tijdens het afgesproken consult (Er worden geen uitzonderingen gemaakt bij ziekte), worden kosten 100% doorberekend. U ontvangt hiervoor een factuur* (per email of per post) of het is mogelijk om de kosten bij het eerstvolgende consult te pinnen of te betalen in contanten. Overleg dit aub met de voedingsadviseur.

Facturatie bij afwezigheid (no show):
No Show consulten dienen bij het volgende consult (wanneer er een vervolg consult is/wordt afgesproken en in overleg met de coach) of binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, wordt er 20 euro administratiekosten in rekening gebracht voor de herinneringsfactuur. Wordt de factuur na deze herinnering niet voldaan, dan zal er een aanmaningsbrief worden toegestuurd per email en per post. U heeft 15 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Blijft de betaling uit, dan zal een incassobureau de facturatie overnemen.

Voor consulten via Skype, Facetime, telefoon, email, etc. gelden dezelfde tarieven. De kosten dienen voorafgaand aan het consult worden overgemaakt. U ontvangt hiervoor een factuur per email of per post.

ARTIKEL 5 BETALING

Bij Voeding&Dieet.com is het enkel mogelijk na afloop van het consult (consulten afgenomen op de praktijk locatie) elektronisch te betalen of te betalen in contanten.

Consulten digitaal, online, telefonisch (chat consulten) afgenomen dienen altijd voorafgaand aan het consult te worden voldaan per bank-overschrijving. U ontvangt hiervoor voorafgaand aan het consult een factuur per email.

In andere gevallen (Indien de cliënt niet aanwezig is op afgesproken tijd/dag) zal de cliënt een factuur ontvangen per post of email toegestuurd krijgen, waarna deze binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) dient overgemaakt te worden ten name van en rekeningnummer van de praktijk. Indien de factuur niet binnen het aangegeven termijn is betaald, is de praktijk genoodzaakt en gerechtigd om administratiekosten (20 euro) in rekening te brengen. Bij uitblijven van betalen, zal er een aanmaningsbrief worden opgesteld. U heeft 15 dagen de tijd om de factuur te voldoen, waarna deze bij uitblijven van betaling wordt overgenomen door een incassobureau.

De voedingsadviseur heeft een strak consulten schema aan te houden door opvolgende cliënten, hierdoor is het wenselijk om binnen ingeplande consulttijd te blijven. De voedingsadviseur zal deze tijd in de gaten houden en melden als de tijd bijna om is wanneer het consult dreigt uit te lopen. Loopt het ingeplande consult met 10-15 minuten uit (of meer tijd) door extra vragen die de client stelt of extra coaching (mits hier tijd voor is), ondanks dat de voedingsadviseur aangeeft dat consulttijd is verstreken, dan is de voedingsadviseur bevoegd om deze extra consulttijd in rekening te brengen op de factuur – per 10-15 minuten 15 euro.

ARTIKEL 6 DECLARATIES

Bij Voeding&Dieet.com is het mogelijk na afloop van het consult elektronisch te betalen via Payconic of te betalen in contanten. Voeding&Dieet.com levert contractvrije zorg.

ARTIKEL 7 VERSCHULDIGDHEID

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de voedingsadviseur verschuldigd is zijn de boeken, emails, tekstbericht via WhatsApp, Facetime of de chatfunctie van de voedingsapp en de administratie van de voedingsadviseur bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 8 VERMELDE PRODUCTPRIJZEN OP WEBSITE

Wanneer er, ondanks onze controles, toch een product wordt aangeprijsd onder de aankoopprijs, dan zullen wij dit product ofwel niet verkopen aan de aangeprijsde prijs of kan dit aan de normale verkoopprijs -10%.  Hiervoor verwijzen wij naar Het boek VI “Marktpraktijkten en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER), verbiedt elke onderneming een goed met verlies te verkopen (art. VI.116 WER)”

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

Het advies van de voedingsadviseur is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsadviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsadviseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsadviseur. Het is aan de cliënt om alle informatie te melden aan de voedingsadviseur. Door het bewust/onbewust achter houden van informatie kan de voedingsadviseur van enige vorm van schuld gevrijwaard worden.

ARTIKEL 10 KLACHTENREGELING

Heeft u een klacht over een voedingsadviseur werkzaam bij Voeding&Dieet.com, leg de klacht in eerste instantie voor aan de voedingsadviseur. Komt u er samen echt niet uit, dan kunt u contact opnemen bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

ARTIKEL 11 BEËNDIGING

Beëindiging van de behandeling vindt ten allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De voedingsadviseur kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien hij/zij merkt dat cliënt de raad van de voedingsadviseur negeert en daardoor het gewenste resultaat niet kan gehaald worden. De voedingsadviseur stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits de voedingsadviseur 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan telefonisch, schriftelijk (per post of per email) hiervan op de hoogte is gesteld. Indien u een Voeding&Dieet.com pakket heeft aangeschaft en de behandeling voortijdig beëindigd, wordt hiervoor geen geld gerestitutioneerd.

ARTIKEL 12 PRIVACY

De Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uw voedingsadviseur handelt conform deze wet. In de behandeling van de voedingsadviseur is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een voedingsadviseur bespreekt in de praktijk of doorgegeven via het intakeformulier, wordt vertrouwelijk behandeld. Uw voedingsadviseur toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van adviezen m.b.t. persoonlijke hulpvragen.

Uitzondering: Uw privacy kan niet meer volledig worden gewaarborgd, indien u de laatste herinneringsfactuur niet voldoet binnen de betalingstermijn genoteerd op de factuur. De praktijk is dan namelijk genoodzaakt persoonsgegevens en de situatie door te geven aan een incassobureau i.v.m. overname van de facturatie en incassoprocedure.
Informatie m.b.t. gebruik van Instagram i.r.t. de privacy:
Adviezen m.b.t. App-coaching:
Via de App-coaching, beschikbaar indien u voor de Premium optie heeft gekozen, kan u contact onderhouden met uw voedingsadviseur, alsook andere vragen met betrekking uw voeding en het gebruik van de App. Deze chat is volledig afgeschermd en kan daarom niet misbruikt worden derden.

Informatie m.b.t. gebruik van Whatsapp i.r.t. de privacy:
Whatsapp kan worden gebruikt als communicatiemiddel tussen de voedingsadviseur en de client. Whatsapp gebruikt end to end encryptie, waardoor alleen degene die met elkaar communiceren de berichten kunnen zien en lezen. De berichten zijn versleuteld. Foto’s die worden verstuurd via Whatsapp vormen wel een risico (denk voornamelijk aan foto’s waarop persoonlijke informatie of medische gegevens staan). Wanneer er foto’s worden verstuurd met hierop ‘privé informatie’ vormt niet direct Whatsapp het probleem, maar kunnen deze foto’s automatisch worden opgeslagen op bijvoorbeeld iCloud als backup of toegankelijk worden voor andere gedownloade apps op de telefoon. De foto’s worden tevens opgeslagen op de telefoon van de ontvanger, waardoor bij verlies, diefstal etc. tevens de privacy geschonden kan worden. De verzender en ontvanger van de foto’s zijn beide verantwoordelijk voor de privacy waarborging. Foto’s kunnen uiteraard wel door de verzender en ontvanger worden verwijderd.

Extra informatie m.b.t. Whatsapp-gebruik:
Risico’s Het verzenden van foto’s is bijvoorbeeld niet extra beveiligd. Hierdoor kunnen foto’s van patiënten in de privécollectie van de gebruiker terechtkomen en automatisch geüpload worden in een ‘cloud’-service. Daarnaast kunnen foto’s toegankelijk zijn voor andere geïnstalleerde apps.

De regelgeving Vaststaat dat op dit moment de privacy van patiëntgegevens onvoldoende gewaarborgd is bij het gebruik van WhatsApp. Daarom is het belangrijk dat (para)medici en de client zich bewust zijn van de risico’s van privacy schending. Foto’s, diagnoses en andere patiëntgegevens vallen immers onder het beroepsgeheim en de privacyregelgeving.

Richtlijn voor zorgvuldig gebruik van Whatsapp Het advies is WhatsApp alléén te gebruiken voor het versturen van patiëntinformatie wanneer dit de zorg voor de patiënt aantoonbaar ten goede komt én geen tot de persoon herleidbare gegevens uit te wisselen via de app (foto’s waarop medische of persoonsgegevens zichtbaar zijn, tenzij de client instemt met het risico). Er wordt aangeraden om foto’s zowel bij de verzender als de ontvanger te wissen. Blijken de gegevens wel tot een patiënt te herleiden, dan is het veiliger om andere communicatiemiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld beveiligde e-mail.

ARTIKEL 13 COPYRIGHT

met betrekking tot verspreiding/gebruik commerciële doeleinden voorlichtingsmateriaal en dieetadviezen/persoonlijke voedingsplannen. Het is niet toegestaan om voorbeeld eetdagboeken, template eetdagboeken, intakeformulieren op de website, voorlichtingsmateriaal en dieetadviezen (etc.) verkregen via Voeding&Dieet.com voor commerciële doeleinden te gebruiken, te verspreiden of te delen. Er worden juridische stappen ondernomen wanneer voorlichtingsmaterialen/ formulieren worden gebruikt voor zakelijke/commerciële doeleinden (denk bijv. aan gebruik voor eigen praktijk, presentaties en seminars, workshops etc.).

ARTIKEL 14 VERANTWOORDELIJKHEID KLANT

Informatie (zoals voedingsplannen, hand-outs, rapportage(s), (doordruk)facturen, etc.) dienen door de client zorgvuldig te worden bewaard. Informatie wordt maar eenmaal aan de client toegestuurd of overhandigd. Het is de verantwoordelijkheid van de client om informatie verkregen van de voedingsadviseur goed te bewaren.

ARTIKEL 15 PERSOONSGEGEVENS EN MEDISCHE STATUS

De cliënt is verplicht om de voedingsadviseur tijdens de behandelingstermijn op de hoogte te stellen van persoonsgegevens (o.a. woonadres, contactgegevens, etc.) en medische status (o.a. medicatie, ziekenhuisopname, ziekten, etc.) en het tussentijds wijzigingen hiervan i.v.m. voedings-, leefstijl- & supplementen advisering en bijhouden van uw persoonlijke dossier.
Deze wijzigingen zijn per email door te geven via het contactformulier op de website (klik op de onderstreepte tekst).

ARTIKEL 16 GELDIGHEID PAKKETTEN EN CONSULTEN

Afgenomen pakketten en consultenkaarten hebben een beperkte geldigheid met als ingangsdatum de afname datum van het eerste consult. Een voedingsbegeleidingstraject omvat in het totaal 4 sessies en heeft een maximale duur van 8 weken. Het gebruik van de App kan afzonderlijk verlengd worden per 3 maand door het betalen van een fee. Prijzen worden afzonderlijk weergegeven onder het tabblad Tarieven om de website Voeding&Dieet.com. Wanneer klanten, na een periode langer dan 3 maand na het afnemen van het intake formulier, zich opnemen wensen in te schrijven, zal dit aanzien worden als een nieuwe inschrijving. Dit mede in verband met mogelijke wijzigingen in leefstijl, doelen, medische achtergrond, lichaamssamenstelling, verzekerings-/adresgegevens, etc. De voedingsadviseur dient zich in te lezen in het persoonlijke dossier en het behandelplan en persoonlijke dossier aan te passen naar de huidige situatie.

ARTIKEL 17 ADMINISTRATIETIJD, CONSULTTIJD & COACHING TUSSEN CONSULTEN IN

De voedingsadviseur geeft coaching, adviezen en begeleiding tijdens ingeplande tijd (directe tijd – consulten) door de client in samenspraak met de voedingsadviseur. Ter reactie op emails (en coaching) van cliënten, telefonische vragen (en coaching), vragen (en coaching) via whatsapp is de voedingsadviseur bevoegd hiervoor eventueel extra kosten in rekening te brengen, dit hoeft niet in overleg met de client, aangezien zelf via contact vanuit de client om (tussentijdse) feedback/ voorbereiding / vragen/ coaching wordt vraagt, waarop de voedingsadviseur moet ingaan, tenzij er geopteerd wordt voor het Premiumpakket. Het Premiumpakket omvat het beantwoorden van vragen tussen 17u en 21u. Een maximum van 10 korte vragen per dag wordt als normaal beschouwt. Vragen en opdrachten kunnen ook tijdens consulttijd worden behandeld, waardoor geen extra administratietijd wordt gerekend.
Er vindt geen coaching, advisering of begeleiding plaats tussen consulten door (via bijv. Instagram, Whatsapp, telefonisch of via Skype of Facetime. De voedingsadviseur zal vrijblijvend, in sommige gevallen besluiten advies te geven tussen de behandelingen door (via Whatsapp, Instagram, etc.), maar deze beslissing blijft vrijblijvend voor de voedingsadviseur, het is geen voorwaarde aan/van de behandeling en is ook niet inbegrepen in de tarieven.

ARTIKEL 18 KINDEREN & TIENERS (<18 jaar) - INDIVIDUEEL CONSULT

Kinderen en tieners kunnen in overleg met de voedingsadviseur, samen met of zonder ouder(s) of verzorger(s) consulten afnemen – In sommige gevallen kan de behandeling worden belemmerd als ouder(s) of verzorger(s) alle consulten met kind/tiener bijwonen en is het mogelijk dat de voedingsadviseur in overleg vraagt om een individueel gesprek/consult met uw kind of tiener.
Indien een individueel gesprek tussen kind of tiener en voedingsadviseur (zonder ouder(s) & verzorger(s) plaatsvindt:
U kunt uw kind of tiener afzetten bij de praktijk of plaatsnemen in onze wachtruimte (thee en koffie aanwezig). Indien consulten zonder ouder(s) of verzorger(s) worden gevolgd, zullen ouder(s) of verzorger(s) per email (in overleg) op de hoogte worden gehouden van de behandeling en vorderingen (van toepassing bij cliënten onder 18 jaar). De voedingsadviseur is bevoegd tijd in rekening te brengen m.b.t. schrijven van e-mails en/of telefonisch contact met de ouder(s) of verzorger(s), m.b.t. overbrengen van informatie over de behandeling en gemaakte vorderingen van het kind of de tiener.

DIEETPRODUCTEN & SUPPLETIE

Soms is het nodig om bepaalde dieetproducten of suppletie te adviseren. Een dieetproduct is een voedingsmiddel met een andere samenstelling dan reguliere voeding.

ALGEMENE VORDERING GEGEVENSBESCHERMING (AVG), PRIVACYVERKLARING

Voeding&Dieet.com gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van
Voeding&Dieet.com dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de voedingsadviseur, via het contactformulier op de website, via het intakeformulier of via de mail. Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische-, leefstijl-, meet- en privé gegevens

Waarom is dat nodig?
Voeding&Dieet.com heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Voeding&Dieet.com bewaart jouw persoonsgegevens maximum 1 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling.

Delen met anderen
Voeding&Dieet.com zal jouw gegevens niet delen met derden.
Uitzondering: Uw privacy kan niet meer volledig worden gewaarborgd, indien u de laatste herinneringsfactuur niet voldoet binnen de betalingstermijn genoteerd op de factuur. De praktijk is dan namelijk genoodzaakt persoonsgegevens en de situatie door te geven aan een incassobureau i.v.m. overname van de facturatie en incassoprocedure.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingendieet.com Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Voeding&Dieet.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer praktijk –
0494450201 of via het mailadres praktijk – info@voedingendieet.com t.a.v. P. Vanschoonlandt.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door
Voeding&Dieet.com kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 0494450201 of via het mailadres praktijk – info@voedingendieet.com.

Ondertekening Client, Algemene voorwaarden en AVG Voeding&Dieet.com:
Datum en plaats ondertekening: ………………………………….…………………
Volledige naam (Voor- & achternaam): ………;…………………………………..
Adres + Postcode + Plaats: ………………………;;………………………….…………
                                                  …………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ……………;…………………………….…………………………
Gekozen App pakket: ……………………………………………(Basis-Standaard-Premium) -schrijf voluit het gekozen pakket

Handtekening: ……………………………………………….………………………………

Heb jij je al ingeschreven voor de nieuwsbrief?

Schrijf je nu in een ontvang onze updates!

  • Tips en tricks
  • Nieuwe recepten
  • Aanbiedingen in de webshop
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uitschrijven kan later makkelijk.
We gaan je ook niet spammen!